A- A A+

Verhuurvoorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 : TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De verhuurder treedt nooit op als aannemer of onderaannemer van de huurder.

 

ARTIKEL 2 : OFFERTES

 

Aanbiedingen worden gemaakt zonder enige verplichting vanwege de verhuurder.

De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens die zijn opgenomen in catalogi, prospectussen,advertenties, afbeeldingen en prijslijsten zijn slechts benaderend bedoeld. Deze gegevens verbinden de verhuurder slechts voor zover de overeenkomst dit uitdrukkelijk vermeldt.

Elke offerte is slechts geldig gedurende 10 dagen en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het materieel. De overeenkomst zal slechts tot stand komen na ondertekening door beide partijen van de huurovereenkomst.

Partijen aanvaarden en erkennen de toezending van de contracten per fax of per mail als origineel.

De verhuurder houdt zich bovendien het recht voor binnen de 2 dagen na ontvangst van ondertekend en degelijk vervolledigd contract, om van de uitvoering van de overeenkomst af te zien zonder dat hij hiertoe gehouden is tot motivering en zonder dat dit in hoofde van de huurder een recht doet ontstaan op schadevergoeding.

De levering van de kraan impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van de verhuurder, zoals deze het laatst door hem werden medegedeeld. Geen enkel document of algemene of bijzondere voorwaarden die afwijken van de contractsvoorwaarden van de verhuurder is hem tegenstelbaar, indien deze niet

uitdrukkelijk door hem voor akkoord werden ondertekend.

In de huurprijs, vermeld in de offerte is geen verzekering machinebreuk begrepen.

 

ARTIKEL 3  :  DUUR

 

Nochtans behoudt de verhuurder zich het recht voor om, na het verstrijken van de oorspronkelijke overeengekomen

termijn, de overeenkomst te beëindigen en haar materieel opnieuw in bezit te nemen.

 

ARTIKEL 4.:  VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

 

Het niet naleven van de contractuele voorwaarden of het niet betalen van 2 opeenvolgende facturen op hun vervaldag, alsook het faillissement van de huurder, vereffening of gerechtelijk akkoord, het uitschrijven van een ongedekte cheque of een geprotesteerde wissel, verstrekt aan de verhuurder het recht van rechtswege en zonder voorafgaandelijke  Ingebrekestelling de overeenkomst als beëindigd te beschouwen en haar materieel weg te halen.

In dit geval is de huurder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een wederhuringsvergoeding verschuldigd gelijk aan 30%van de resterende huurwaarde van de volledige looptijd van het contract met een minimum van 4 weken, onverminderd het recht van de verhuurder schadevergoeding te vorderen voor alle andere schade welke hij zou geleden hebben wegens het niet naleven van huidige voorwaarden, dit onverminderd de kosten van afbraak die steeds ten laste blijven van de huurder.

 

ARTIKEL 5  :  LEVERINGSTERMIJNEN

 

De aangegeven leveringstermijnen of leveringsdatum worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven. Bij ontstentenis van levering of in geval van vertraging, ongeacht welke hiervan de oorzaak is, kan de huurder geen aanspraak laten gelden op één of andere schadeloosstelling. Wanneer de vertraging meer dan 3 weken bedraagt door toedoen van de verhuurder heeft de huurder het recht te verzaken aan de overeenkomst, zonder hierbij aanspraken te kunnen

maken op enige vergoeding. In andere gevallen kan hij de overeenkomst niet verbreken.

Wanneer op verzoek van de huurder de voorziene leveringsdatum of leveringstermijn wordt overschreden met meer dan 3 weken, dan zal de huurder 50% van de huurprijs betalen gedurende de wachtperiode die aanvang neemt op de voorziene leveringsdatum of op het einde van de overeengekomen leveringsperiode en een einde neemt op de datum van de effectieve levering, ten titel van reservering en stockeringskosten.

Wijziging van leveringsdatum op verzoek van de huurder is alleen mogelijk in samenspraak met de verhuurder.

Wanneer geen specifieke leveringsdatum is bepaald, zal de huurder minstens 4 weken vooraf de verhuurder verwittigen van de precieze leveringsdatum, dewelke slechts bindend wordt voor de verhuurder na expliciete aanvaarding door deze laatste.

  

ARTIKEL 6 : LEVERING

 

De verhuurder levert het materieel in goede staat van werking, hetgeen door de huurder wordt gecontroleerd bij de in ontvangstname.

De huurder is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te treffen om een probleemloze levering mogelijk te maken.

Bij de berekening van de kostprijs zijn wij ervan uitgegaan dat de bouwplaats geschikt is en goed bereikbaar is voor ons materieel. De huurder zal er tevens voor zorgen dat de ondergrond voldoende stabiel Is voor de plaatsing van kraan.

  

ARTIKEL 7 : VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 

  1. Eventuele gebreken aan de gehuurde goederen dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 48 uur na levering schriftelijk te worden medegedeeld.
  2. Het is de huurder ten stelligste verboden verder gebruik te maken van het materieel na vaststelling van gebreken of schade. Het is de huurder evenzeer verboden herstelwerkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder. Doet hij dit toch, dan zal hij zelf aansprakelijk zijn voor de correcte uitvoering van deze herstelling en zal hij onder geen enkel beding deze kosten kunnen verhalen op de verhuurder.
  3. Voor de bediening van het gehuurde materieel is de huurder verplicht gebruik te maken van voldoende geschoold en ervaren personeel.
  4. De huurder staat in het algemeen in voor alle risico's en ongevallen, veroorzaakt door of aan het gehuurde materieel, welke hiervan ook de oorzaak moge wezen, eveneens ten opzichte van derden, uitgezonderd de schade aan het materieel die het gevolg is van een normale slijtage of constructiefout. De huurder zal de schade, voor dewelke hij verantwoordelijk is en die niet gedekt is door de verzekering van de verhuurder, vergoeden en de verhuurder vrijwaren voor elke klacht of vordering van gelijk welke aard ingevolge het gebruik, bezit of de intentie van het materieel, hier inbegrepen elke vordering tot schadevergoeding voor voortdurende of opeenvolgende schade. 

Bovenop zijn algemene aansprakelijkheid als huurder en zonder dat deze lijst beperkend kan worden opgevat, is hij in het bijzonder verantwoordelijk voor en gelast met:

 

• Het plaatsen en regelmatig controleren van de rijsporen van de kraan en/of van de funderingen;

• Elektrische voeding met max. spanningsvariatie van 5%met schakelkast tot aan de voet van het verhuurde materieel

• De bodemweerstand

• De stabiliteit van het gebouw of de steunmuur;

• De naleving van alle geldende voorschriften

  1. De huurder verbindt er zich toe het gehuurde materieel niet te overbelasten of te beschadigen en het te gebruiken en te onderhouden zoals een goede huisvader.
  2. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen op enige wijze te vervreemden, te verpanden of te onderwerpen aan onderhuur. Het is de huurder niet toegestaan behoudens schriftelijk akkoord van de verhuurder, enige wijziging aan te brengen aan de opstelling en zelf over te gaan tot montage, demontage of telescopage. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd het nodige toezicht hierop uit te oefenen.
  3. De huurder zal het materieel gebruiken volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing die deel uitmaakt van de kraan en waarvan hij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen bij de ontvangst van het materieel.

Hij zal er voor waken toegestane lasten niet te overschrijden. Indien hij niet in het bezit gesteld werd van deze gebruiksaanwijzing zal hij hiervan schriftelijk onmiddellijk een exemplaar opvragen bij de verhuurder.

 

Elke nalatigheid of inbreuk met betrekking tot één of meerdere van deze posten zal worden beschouwd als een zware fout in hoofde van de huurder.

 

ARTIKEL 8  : PRIJZEN – FACTURATIE – BETALINGEN :

 

De huurprijs is gebaseerd op een normaal gebruik van 8 uren per werkdag of 38 uur per week en exclusief kraanman.

In geval wordt gewerkt met meerdere ploegen, zat een supplement worden aangerekend gelijk aan 50%voor 2 ploegen of 100%voor 3 ploegen.

De huur wordt per week berekend. Zelfs indien geen volle week wordt gehuurd, is toch een huurprijs van een volledige week verschuldigd. Om de 4 weken wordt door de verhuurder een factuur uitgeschreven voor de verschuldigde huurprijs, de eerste op de vertrekdatum van het materieel uit ons verhuurpark, de volgende telkens om de 4 weken.

Deze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen.

 

 

Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag, draagt een intrest van 10%per jaar zonder voorafgaandelijke verwittiging. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12%met een minimum van 125 € ten titel van forfaitaire verhoging. Deze forfaitaire verhoging is  evens verschuldigd indien er termijnen van respijt worden toegestaan.

In gevat van immobilisatie van materieel gedurende maximum 3 weken in de zomerperiode en 2 weken in de winterperiode van het officieel bouwverlof en weerverlet vanaf de 11de opeenvolgende werkdag, worden de huurprijzen berekend aan 50%van de vastgestelde huurprijs.

Voor de berekening van deze korting is 1 werkdag gelijk aan 10%van de wekelijkse huurprijs. De periode van werkverlet wordt vastgesteld door de weerkundige diensten in overleg met de bouwfederatie en dienen door de huurder gevoegd te worden bij de schriftelijke aanvraag.

Gebruik radiosturing: Bij eventuele storingen, ontstaan door externe factoren, kunnen deze niet op de verhuurder verhaald worden. De hieruit ontstane kosten, werk- en reistijden van de techniekers zullen aan de gebruiker worden aangerekend.

Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 8 dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

 

ARTIKEL 9 : SCHULDVERGELIJKING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Schuldvergelijking zal automatisch en van rechtswege plaatsvinden, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing, niet tegenstaande elke overdracht van rechten waarop zij betrekking hebben, in geval van de opening van een insolventieprocedure (faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening) of in geval van een beslag of enig ander geval van samenloop. In geval van faillissement of gerechtelijk akkoord, vervallen tevens van

rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning alle toegestane betalingsfaciliteiten en zal de schuldvergelijking ook op deze bedragen worden toegepast.

In toepassing van art. 14 en 15 van de Wet betreffende de financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met

betrekking tot financiële instrumenten, zat deze schuldvergelijking tegenstelbaar zijn aan de overige schuldeisers van de debiteur.

 De huurder aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat het geleverd goed steeds eigendom van de verhuurder blijft, gedurende de volledige huurperiode in geval van verhuur en in geval van verkoop, tot de koopprijs In hoofdsom en accessoria volledig betaald is; Tot zolang is de klant niet gerechtigd, op straffe van aansprakelijkheid, het goed aan derden in pand of borg te geven, of over te dragen en dient hij zich te verzetten tegen eventuele inbeslagname, alsmede de verhuurder hiervan per kerende schriftelijk in kennis te stellen.

Het goed mag in geen enkele geval het voorwerp uitmaken van enige welkdanige borgstelling, inpandgeving, onderhuur, ontlening, overdracht van huurrechten of andere door de klant.

In geval van bewarend of uitvoerend beslag op het goed of enige andere mogelijke aantasting van het eigendomsrecht, is de klant ertoe gehouden om binnen de 24u, op straffe van aansprakelijkheid, de verhuurder te informeren alsmede onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen.

Indien de klant niet de eigenaar is van het onroerend goed waar de kraan zich bevindt of wordt geplaatst, of indien hij ophoudt eigenaar te zijn tijdens de duur van het contract, dan verbindt hij er zich toe, op straffe van aansprakelijkheid, aan de eigenaar van het onroerende goed per aangetekend schrijven, verstuurd uiterlijk voor de dag van de plaatsing van de kraan in het onroerend goed, kennis te geven dat de kraan aan de klant niet toebehoort en dus

niet mag begrepen worden in het voorrecht vermeld in artikel 20.1' van de wet dd 16/12/1851, alsmede aan de hypothecaire of pandhoudende schuldeiser op het handelsfonds van de huurder.

 

De kraan dient te allen tijde voorzien teblijven van het zichtbaar identificatie plaat je dat de eigenaar vermeldt. Elke welkdanige kosten, waarin begrepen honoraria, gerechts- en administratieve kosten, waartoe de verhuurder genoodzaakt wordt ter vrijwaring van zijn eigendomsrecht op de kraan, dienen op zijn eerste verzoek door de huurder vergoed te worden met desgevallend indeplaatsstelling met uitoefening van de rechten van deze laatste.

Zonder afbreuk te doen aan het recht van de verhuurder om zijn eigendomsrechten te laten gelden ten opzichte van de huurder of een derde, is de huurder bij enige niet-naleving van de in dit artikel vermeldde bepalingen ertoe gehouden om de verhuurder schadeloos te stellen, in geval van verkoop, ten belope van de nieuwwaarde van de kraan, en in geval van huur, ten belope van de saldo boekwaarde, vermeerderd met alle onbetaalde huurbedragen.

 

ARTIKEL 10 : HERSTELLINGEN- ONDERHOUD – STORINGEN

 

Dehuurder dient het dagelijks onderhoud conform de instructies van de constructeur te verzorgen en uit te voeren. Schade ingevolge slijtage of defect dienen binnen de 48 uur schriftelijk aan de verhuurder gemeld te worden.

De verhuurder houdt zich het recht voor op elk ogenblik herstellingen, onderhoudsbeurten, of vervangingen van onderdelen uit te voeren, mits eenvoudige verwittiging van de geplande ingreep. Het personeel van de verhuurder zal gemachtigd worden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging de werf te betreden om zijn controles uit te oefenen.

Dehuurder zal daarbij de gevraagde medewerking verlenen en personeel en materieel ter beschikking stellen van de verhuurder zonder dat hij gerechtigd is hiervoor diens kosten in rekening te brengen. De verhuurder kan geenszins gehouden zijn tot schadevergoeding wegens immobilisatie van het materieel ingevolge schade of defect.

Indien de oorzaak van een technische of elektrische storing of defect eigen aan de kraan, voortvloeit uit slijtage, zal de verhuurder de kosten van de herstelling ten laste nemen. De storingen zullen door de verhuurder zo snel mogelijk verholpen worden.

Behoudens overmacht, wanneer door zulk defect de kraan meer dan 2 werkdagen niet functioneert, zal een creditnota worden opgemaakt voor de daaropvolgende werkdagen dat de kraan nog onbruikbaar zou zijn.

 

ARTIKEL 11 : OVERMACHT

De huurder draagt in ieder geval het risico van de overmacht.

 

ARTIKEL 12 : EIGENDOM – PLAATS – GEBRUIK

 

Het gehuurde materieel is de volledige en ondeelbare eigendom van de verhuurder. Indien het verhuurde materieel in een gebouw staat waarvan de huurder geen eigenaar is, zal hij op straffe van onmiddellijke verbreking deze laatste een verklaring doen tekenen waarin deze op de hoogte gesteld wordt dat het materieel in kwestie uitsluitend eigendom is van de verhuurder en dat hij dienvolgens geen enkel recht daarop kan doen gelden. De verhuurder zal op het

gehuurde materieel een plaat aanbrengen met daarop de vermelding dat hij eigenaar is. De huurder zal deze plaat niet verwijderen of laten verwijderen van het materieel en zal ervoor zorgen dat deze altijd duidelijk leesbaar is.

 

ARTIKEL 13 : DE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

 

In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verhuurder gevestigd is bevoegd. De verhuurovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht.

Overeenkomstig het voorschrift van art. 1 S2 van het protocol bij het verdrag van 27.09.1968, verklaart de verhuurder, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het arrondissement Leuven,of die aldaar is gedomicilieerd, uitdrukkelijk de bevoegdheid van deze rechtscolleges te erkennen.

BVBA Schootec Industrieterrein 2 – I.Z. Webbekom 2017 3290 Diest - België Tel.: 013/35 35 00 Fax: 013/35 35 01 info@schootec.be BTW BE 0467.256.819