A- A A+

Leveringsvoorwaarden

CONTRACT- LEVERING- EN FAKTUURVOORWAARDEN

 

Deze verkoopsvoorwaarden gelden zonder uitzondering voor alle overeenkomsten en leveringen van goederen en diensten. Deze voorwaarden prevaleren ten allen tijde op deze van medecontractanten of derden. De verkoop- factuur- levering- e.d. voorwaarden van derden worden geweigerd.

Elke overeenkomst met onze onderneming is onderworpen aan Belgisch recht, met uitsluiting van alle andere nationale- of internationale- of verdragsrechtelijke regels.

Bestellingen aan aangestelden van onze onderneming worden pas van kracht na bevestiging door onze onderneming.

Overeengekomen prijzen zijn bindend gedurende een termijn van 1 maand. Na deze termijn kan onze onderneming door omstandigheden buiten haar wil prijsverhogingen toepassen, zoals in geval van verhogingen van belastingen, lonen, materialen of andere kostprijsfactoren in ruimste zin. In geval de voorziene leveringen of werken niet tijdig kunnen doorgaan ingevolge omstandigheden buiten onze wil zullen de prijzen eveneens aangepast worden aan de inmiddels doorgevoerde prijsverhogingen.

 

De in de bijzondere voorwaarden aangeduide prijzen werden vastgesteld op basis van de lonen – en materialenindex, die op de dag van de offerte geldt, en ze zijn zo aan de verhoging van de voornoemde indexen gebonden dat de koper met volle recht verplicht zal zijn elke verhoging te betalen die uit de toepassing van de volgende formule voortspruit :

                              

Sn               In

Pn = Po    - x 0,40 +  - 0,40  +  0,20

                               So               Io

 

waarin :

 

Pn =        facturatie prijs

Po =        prijs op het ogenblik van de offerte

Sn =        loon op de dag van de levering

So =        loon op de dag van de offerte

In =         prijs van de materialen op datum van levering

Io =         prijs van de materialen op datum van de offerte

 

Offertes zijn tot overeenkomst vrijblijvend en kunnen door onze onderneming elk ogenblik aangepast worden. Offertes zijn in elk geval en behoudens andersluidende overeenkomst slechts gedurende een termijn van vijftien dagen na uitgifte geldig, waarna zij vervallen. De kosten verbonden aan het opstellen van offertes zijn ten laste van de besteller van de offerte.

Geen enkele bestelling door onze onderneming ontvangen en aanvaard kan vernietigd worden tenzij met onze schriftelijke toestemming. Onverminderd het recht om gedwongen uitvoering te vorderen behoudt onze onderneming zich evenzeer het recht voor om bij een annulering van een bestelling te opteren om een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 30% van de waarde der bestelling, dit ongeacht het verschuldigd zijn van het reeds geleverde en/of het reeds uitgevoerde.

Maten, gewichten, verbruik, e.d. in catalogi, prospectussen, catalogi, brieven, prijsoffertes e.d. worden slechts opgegeven bij wijze van benaderende aanduiding en kunnen in werkelijkheid hiervan afwijken; zij hebben geen bindende kracht.

De koper gaat akkoord met eigen fabricatie- en plaatsingsmethoden van onze onderneming. Onze onderneming behoudt zich het recht voor de manier van constructies zowel als de gebruikte materialen te wijzigen indien zij meent dat hierdoor de kwaliteit van haar product kan verbeterd worden. Opgegeven kleuren zijn benaderend ten opzichte van de effectief uitgevoerde kleur.

Alle de te verrichten meerwerken, ook deze ingevolge onvoorzienbare omstandigheden die niet zichtbaar waren bij opmaken der offerte, worden door onze onderneming aangerekend. De bewaarkosten van goederen wegens het niet tijdig kunnen leveren en uitvoeren van de werken worden door onze onderneming aangerekend op dagbasis en per vierkante meter benodigde opslagruimte aan de gangbare tarieven.

Levering- en uitvoeringstermijnen door onze onderneming opgegeven zijn  steeds benaderend en worden zo nauwgezet mogelijk nageleefd zonder ooit gewaarborgd te zijn. Overmacht ontslaat ons van alle contractuele verplichtingen t.o.v. de medecontractant. Als overmachtfactoren worden aanzien zodanige feiten en toestanden die een duidelijk en aanwijsbare invloed uitoefenen op onze onderneming zoals oorlog, ziekte, oproer, brand, ontploffing, verkeersstoringen, lockout, staking, machinebreuk, weersomstandigheden, verlies of beschadiging bij transport, niet kunnen bekomen van toestemming voor export en/of import, ziekte van werknemers, stopzetting van de activiteiten van onze onderneming, enz.

Leveringen en/of werken geschieden pas na betaling van het vereiste voorschot. Daarenboven behoudt onze onderneming zich het recht voor om reeds bij gedeeltelijke uitvoering van de opdracht betalingen te vragen van het reeds uitgevoerde gedeelte waarborg te eisen van de goede nakoming der verbintenissen, waarzonder onze onderneming het recht heeft om de werken en/of leveringen stop te zetten. Het niet betalen ervan houdt in het niet naleven van contract met mogelijkheid tot opzegging ervan door onze onderneming wegens contractbreuk.   

  

Behoudens anders overeengekomen gebeurt levering op zetel van onze onderneming. De goederen worden op risico, kosten en gevaar van de bestemmeling vervoerd, verpakkingen ten koste van de koper, en dit eveneens indien onze onderneming voor het vervoer zorgt. Zelfs indien de levering franco plaats van de bestemming geschiedt, verbindt onze onderneming zich alleen tot de vergoeding van de vervoerskosten terwijl het vervoer plaats heeft op risico en gevaar van de bestemmeling. De uitlading gebeurt door de afnemer zelf en bij gebreke is de vervoerder door de afnemer gemachtigd om ter plaatse het nodige personeel aan te werven op kosten van de afnemer. Elke vertraging die opgelopen wordt bij het lossen der goederen wordt in rekening gebracht.Alle belastingen, zegels, heffingen, enz., zelfs op het vervoer, verpakking, e.d., op het geleverde zijn uitsluitend ten laste van de afnemer van de goederen.

De plaats van de werken moet vrij zijn van hindernissen die uitvoering van de werken zouden kunnen belemmeren of vertragen. Onze medecontractant dient zorg te dragen dat de plaats der werken afdoende beschermd is om schade bij uitvoering van de levering en de werken te voorkomen, inzonderheid bij bijvoorbeeld marmer, blauwe steen, glas e.d.  licht beschadigbare zaken. Onze onderneming dient te kunnen beschikken over elektrische stroom en water in de nabijheid der werken. Wanneer moeilijkheden n.a.v. levering of werken zouden ontstaan, niet voorzien in de offerte of bestelling, behoudt onze onderneming zich het recht voor bijkomende kosten, aldus veroorzaakt, aan de koper aan te rekenen tegen gangbare prijzen. Indien de voorziene levering of werken niet kunnen doorgaan ingevolge uitstel te wijten aan de koper zal de betaling van de opdracht in kwestie opeisbaar worden vanaf het verlopen der voorziene leveringstermijn.

Voorafgaand aan alle werken verbindt de koper zich om onze onderneming vooraf schriftelijk in te lichten omtrent de exacte ligging van leidingen van elektriciteit, gas, water, e.d. binnen een straal van vier meter rond de plaats waar er werken dienen uitgevoerd te worden. Bij niet doorgeven of verkeerd opgeven van de ligging kan onze onderneming geen enkele verantwoordelijkheid treffen.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen inzake overdracht van risico, blijven de geleverde goederen ondanks alles eigendom van onze onderneming zolang zij niet betaald zijn. In geval van niet betaling kunnen ze terstond door onze onderneming teruggevorderd worden. De koper machtigt onze onderneming om ze onmiddellijk terug te halen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, en onverminderd het recht op betaling der factuur verminderd met de waarde der teruggehaalde goederen en vermeerderd met de werkkosten van het terughalen.

Het ondertekenen van een leveringsbon, werkbon, factuur, staat gelijk met oplevering en houdt het akkoord van de koper in voor de goede uitvoering zonder voorbehoud.

Klachten van welke aard ook dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 24 uur na levering of uitvoering van het betreffende werkdeel.

In geval van niet deugdelijke levering is de verantwoordelijkheid van onze onderneming beperkt tot de vervanging van het materiaal en geleverde diensten of tot de netto- facturatie waarde ervan, met uitsluiting van elke andere schade en of verdere vergoeding.

Behoudens een andersluidende schriftelijke afspraak dient er contant op de zetel van onze onderneming betaald te worden. De koper is niet gerechtigd tegenover onze onderneming schuldvergelijking toe te passen. In geval van schuldoverdracht met instemming van onze onderneming blijft de oorspronkelijke schuldenaar in alle gevallen samen met de schuldovernemer gehouden de schuld te betalen.

In geval de koper de identiteit van een vennootschap, vzw, stichting, vereniging heeft, stelt de ondertekenaar persoonlijk zich borg voor de verkoper voor de goede uitvoering van deze overeenkomst. De borg doet daarbij afstand van het voorrecht van uitwinning voorzien bij art 2021 BW.

In geval van niet tijdige betaling wordt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een factuurintrest verschuldigd ten belope van negen procent per jaar en eveneens een forfaitaire schadevergoeding voor stilliggend handelskapitaal ten belope van tien procent op de verschuldigde som.

Het overlijden, de onbekwaamheid, het gerechtelijk akkoord of het faillissement van de koper geeft onze onderneming het recht om de in uitvoering zijnde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen zonder opzegging. Verder kan onze onderneming de onmiddellijke en algehele betaling kunnen eisen van alle gedane leveringen en werken dit onverminderd het recht van onze onderneming het geleverde niet betaalde, dat haar eigendom gebleven is, terug op te halen.

Bij geschil zijn de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt en Tongeren bevoegd, onverminderd de bevoegdheid van het Vredegerecht van Diest.

      

BVBA Schootec Industrieterrein 2 – I.Z. Webbekom 2017 3290 Diest - België Tel.: 013/35 35 00 Fax: 013/35 35 01 info@schootec.be BTW BE 0467.256.819